Beleidsplan

De stichting is opgericht op 20 februari 2003.

Artikel 2 van de oprichtingsakte luidt:

Het doel van de stichting is: Ondersteuning bieden in Albanië aan initiatieven van personen en instellingen werkend vanuit een christelijke visie. De stichting tracht dit doel ondermeer te bereiken door vanuit een christelijke visie te werken aan overdracht van kennis en ervaring en zo nodig daartoe middelen en materialen te verschaffen. De stichting heeft een ideëel doel en beoogt niet het maken van winst.

Het beleid van de Stichting is gebaseerd op artikel 2 van de oprichtingsakte.

De Stichting heeft sinds 22 oktober 2008 de ANBI-status.

Het bestuur zal geen vergoeding voor hun inzet ontvangen. Uitsluitend mogen secretariaatskosten door de Stichting aan de secretaris worden vergoed. Reiskosten naar projecten in Albanië zullen door de bestuursleden worden betaald. Indien de betaling van tickets door de Stichting worden betaald, zullen deze door de bestuursleden, mogelijk in de vorm van een gift, aan de Stichting worden terugbetaald.

In uitzonderingsgevallen mogen reiskosten naar projecten voor rekening van de Stichting komen. Dit uitsluitend als hiertoe een bestuursbesluit is genomen.

Geldmiddelen mogen bestaan uit:

  • Giften en schenkingen;
  • Legaten;
  • Voorlichtingsbijeenkomsten;
  • Presentaties;
  • Benefietconcerten;
  • Het organiseren van reizen naar Albanië;
  • Enz.

Het is niet toegestaan geldmiddelen te verkrijgen op grond van een tegenprestatie.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het voltallig bestuur op 21 oktober 2011.